Oddlužení

Oddlužení fyzické osoby-nepodnikatelé a fyzické osoby-podnikatelé  1. Oddlužení 

- které je určeno jak pro fyzické osoby - nepodnikatele, kteří své dluhy mají zejména z různých spotřebitelských úvěrů, kreditních karet, půjček od nebankovních institucí, případně z půjček od občanů, tak i pro podnikatele OSVČ. Velkou novelou insolvenčního zákona od 1.7.2017 je možné řešení úpadku formou oddlužení i pro fyzické osoby - podnikatele, kteří mají své dluhy z podnikání, a to mnohem jednodušeji, než tomu bylo před novelou.

Oddlužení fyzické osoby-nepodnikatelé a fyzické osoby-podnikatelé
Oddlužení fyzické osoby - nepodnikatelé
Jaké jsou podmínky pro oddlužení fyzických osob - nepodnikatelů?Především si jako osoba musím ujasnit, že mám zájem svou finanční i osobní situaci řešit a jsem připraven se podrobit určitým zákonným procesům, bez kterých je oddlužení nemyslitelné. Musím tedy vědět, že mám dluhy po splatnosti delší než 30 dnů a tyto všechny dluhy nebo některé již nehradím po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, dluhy nejsem schopen pravidelně splácet anebo je platím s vypětím všech sil, takže mi nezbývají finanční prostředky na běžné živobytí, ještě nějak uhradím nájem a náklady na bydlení, ale už mi zbývají minimální finance na jídlo, oblečení apod.. Nebo mám plno exekucí z exekutorských úřadů a další mi hrozí, nebo mi chodí do schránky plno upomínek, kdy už si nejsem pořádně jistý, komu mám platit a co mám vlastně platit, nebo se objevují různé výzvy exekučních kanceláří, které nejsou exekutorskými úřady, ale tyto výzvy mi znepříjemňují život a jsem zcela dezorientován, jaké jsou vlastně nároky věřitelů a často také kdo je vlastně vůbec můj věřitel.Měl bych se rozhodnout, jestli bude pro mě výhodnější řešit své oddlužení prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem - to jsou dva způsoby řešení úpadku, které lze za určitých podmínek kombinovat. Pokud si nejsem jistý, který způsob oddlužení je pro mě výhodnější, ponechám rozhodnutí na insolvenčním soudě. Nejlépe bude, když si uvedeme zjednodušené příklady obou forem oddlužení:Mám byt v osobním vlastnictví, automobil a chatu. Jsem sám, nemám manželku, dítě. Cena obvyklá (to je cena, za kterou by se daly tyto věci prodat) je celkem 1 600 000,- Kč. Můj současný příjem čistý (to je po všech odvodech) je 12 000,- Kč, přišel jsem o původní zaměstnání, které mi umožňovalo bez problému splácet hypotéky, a ještě mi zbyly finance pro osobní potřebu. Mám 3 věřitele - banky, které mají zastaveny můj majetek (například byt nebo dům). Jedná se o tzv. zajištěné věřitele, kteří mají nárok na úhradu mých dluhů právě z těchto zástav. Můj celkový dluh je 1 900 000,- Kč (po odečtení toho, co jsem již zaplatil). Měsíčně bych měl platit bankám 18 000,- Kč, ale v novém zaměstnání mám pouze 12 000,- Kč čistého, takže na splátky nemám dostatečný čistý příjem. V tomto případě by se oddlužení řešilo prodejem majetku, protože je pro věřitele výhodnější a navíc mají nárok na úhradu mých dluhů právě z těchto zástav. Nebudu sice nemovitosti vlastnit, ale schválením oddlužení prodejem majetku vyřeším tyto dluhy a mohu zase po provedeném oddlužení fungovat jako nezadlužený občan.V tomto případě mi zůstane moje čistá mzda v plné výši, protože uhradím své dluhy prodejem majetku a insolvenční správce obdrží odměnu ve výši 9% z výnosu prodeje tohoto majetku, nejméně však 45 000,- Kč, a pokud je plátce DPH, tak plus 21% DPH dle současné právní úpravy. Rovněž musím počítat s výdaji, které insolvenční správce vynaloží na prodej mého majetku. Mezi tyto výdaje patří například cena za odhad mého majetku, výdaje spojené s inzercí, případně dražbou, výdaje spojené s pojištěním výdaje za telefony insolvenčního správce, výdaje na cestovné apod. Zákon výši těchto výdajů omezuje, takže insolvenční správce musí výdaje na správu a zpeněžení mého majetku přesně specifikovat.Nemám byt ani žádný větší majetek, mám nějaký nábytek, mobilní telefon, televizor, pračku, počítač, staré auto. Bydlím v podnájmu. Celková tržní hodnota mého majetku je 70 000,- Kč. Ovšem podařilo se mi "nasekat" dluhy celkem za 800 000,- Kč. Můj čistý příjem je 18 000,- Kč. Měsíční splátky jsou celkem ze spotřebitelských úvěrů, nebankovních půjček, kreditních karet, mobilních čísel ve výši 14 000,- Kč, něco platím v plné výši, protože mi věřitelé pořád volají nebo posílají maily, něco neplatím vůbec, střídám mobilní operátory, abych nemusel platit dluhy u jiných operátorů a tuším, že mě budou věřitelé žalovat, nebo už mě žalovali, ale protože preventivně nevybírám poštovní schránku, tak ani pořádně nevím, jaká je situace. Zásadně se vyhýbám obálkám se zeleným pruhem, protože mi lezou hodně na nervy a radši je hned vyhazuji do koše, abych nějak usnul. A samozřejmě uvažuji, že si něco půjčím, abych ty největší křiklouny zaplatil. Takovou situaci je možné řešit oddlužením formou splátkového kalendáře, pokud mám dostatečný příjem nebo důchod, nebo mi někdo pomůže darem, když nemám svůj čistý příjem dostatečně vysoký. Musím si ale uvědomit, že v tomto případě mi zůstane k dispozici pouze tzv. nezabavitelná částka (nepostižitelná), kterou mi bude můj zaměstnavatel vyplácet a celý zbytek nad tuto částku obdrží insolvenční správce, který za mě bude měsíčně dluhy hradit věřitelům, kteří se do insolvenčního řízení přihlásili. Insolvenční správce má nárok na měsíční odměnu a výdaje ve výši 900,- Kč a 21% DPH (pokud je plátcem DPH) a je úplně jedno, jestli dlužím 800 000,- Kč nebo 100 000,- Kč a mám 2 věřitele nebo jich mám 12, odměna insolvenčního správce je v tomto případě stejná každý měsíc, protože splátkový kalendář se provádí měsíčně. Pokud neuhradím věřitelům dříve 100% jejich zjištěných pohledávek, tak obecně podle současné právní úpravy trvá oddlužení 60 měsíců od schváleného splátkového kalendáře a musím zaplatit 30% zjištěných pohledávek svým věřitelům.Druhá situace je mnohem častější.
Co se stane s neuhrazenými dluhy, když je splněno oddlužení buď formou prodeje majetku nebo formou plnění splátkového kalendáře?
Co nesmíte a můžete v insolvenčním řízení konat při schválení oddlužení?
Co se stane, když neplním své povinnosti ve schváleném oddlužení?
Co když mám dostatečný příjem a oddlužení splátkovým kalendářem bude trvat například tři roky?
Může dojít k zániku nebo odejmutí osvobození dlužníka?
Pro téměř každou fyzickou osobu - nepodnikatele (občana) i podnikatele (OSVČ nebo občana, který přerušil nebo ukončil své podnikání) existuje možnost, jak se oddlužit v případě, že už se dostal do svízelné situace a dluhy mu, jak se říká, přerostly přes hlavu. Úmyslně zde uvádíme téměř každou osobu, protože oddlužení není zatím pro každého. Kdo má jen dluhy, nemá žádný větší majetek nebo odpovídající příjem, tak má problém těžší a ne vždy může požádat insolvenční soud o oddlužení. Pokud chceme a můžeme řešit svou situaci, ale netušíme jak anebo tušíme, ale nejsme si jistí, jestli naše úvaha o řešení dluhů je zcela správná, tak pokračujte čtením dalšího textu.
Od 1.7.2017 došlo k velké novele (revizi) insolvenčního zákona a mění se pohled na oddlužení fyzických osob-podnikatelů, které je již možné za určitých podmínek oddlužit.
Uvedené dva případy jsou pouze jedny z mnoha, které nastávají v praxi, je třeba si uvědomit, že každý případ se poněkud liší, někdo je sám, jiný má zase manželku a dítě nebo děti, takže je nezabavitelná částka vyšší, někdo je sám, ale platí výživné, které nelze krátit na 30%, ale hradí se po odměně insolvenčního správce v plné výši, čili je vždy nutné, aby byl jednotlivý případ posuzován individuálně.
Po zvážení své finanční situace jsem se rozhodl, že raději budu řešit své dluhy v insolvenčním řízení. Jak mám dále postupovat?
V příloze k tomuto textu jsou uvedena zásadní ustanovení insolvenčního zákona z hlediska oddlužení, postup, náležitosti návrhu na povolení oddlužení a další informace (viz Příloha)
Samotný průběh oddlužení Vám již pak vysvětlí ustanovený insolvenční správce. Jeho ustanovení je uvedeno v dokumentu, který je označován jako usnesení o úpadku. Důležité pro Vás je tedy vybrat si vhodného sepisovatele insolvenčního návrhu, komunikovat s tímto sepisovatelem, dát mu k dispozici požadované listiny a podklady. Jakmile sepisovatel podá prostřednictvím své datové schránky návrh na povolení oddlužení, je insolvenční návrh zveřejněn v oddíle A insolvenčního rejstříku a zároveň je zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Tato vyhláška se Vám doručuje na korespondenční adresu, takže pokud máte odlišnou korespondenční adresu od trvalého bydliště, je nezbytné tuto korespondenční adresu do návrhu na povolení oddlužení uvést. Doporučujeme, abyste o zahájení insolvenčního řízení informovali svého zaměstnavatele, v každém případě mzdovou účetní.
Jakmile insolvenční soud prozkoumá insolvenční návrh včetně návrhu na povolení oddlužení a příloh, tak pokud je návrh v pořádku, vydává usnesení o povolení oddluženís tím, že v předmětném usnesení je ustanoven Váš insolvenční správcea zároveň Vám soud uloží, abyste hradili zálohu na odměnu, výdaje insolvenčního správce včetně DPH, pokud je insolvenční správce plátce DPH. Pro jednotlivce se jedná o částku 900,00 Kč a 189,00 Kč DPH, celkem 1 089,00 Kč, pro společné oddlužení manželů je to částka 1 350,00 Kč a 283,50 Kč DPH, celkem 1 633,50 Kč. Rovněž usnesení o úpadku Vám insolvenční soud doručuje, takže je třeba si zajistit jeho doručení. Jakmile budete mít k dispozici usnesení o úpadku, co nejrychleji kontaktujte svého ustanoveného insolvenčního správcea to tak, že si ho vyhledáte na webu nebo v insolvenčním rejstříku. Insolvenční správce, ať je to fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost (tzv. v.o.s.) má zpravidla zřízený svůj web anebo kontakt na něj můžete najít v insolvenčním rejstříku. Spolupráce s insolvenčním správcem je velice důležitá, protože Vám insolvenční správce sdělí datum, hodinu a místo, kde se bude konat Vaše přezkumné jednání, informace, na jaký účet máte hradit zálohu na odměnu, výdaje a DPH a další požadavky, aby mohl zpracovat podklady pro insolvenční soud. Je třeba si uvědomit, že aby Vaše insolvenční řízení probíhalo řádně, kontakt s insolvenčním správcem musíte považovat za zásadní.
Soud v rozhodnutí o úpadku uvádí, že věřitelé mohou své pohledávky přihlásit do 30 dnů. Co když lhůtu zmeškají, tedy nestihnou?
Zmeškání lhůty nelze prominout, v tom případě má věřitel smůlu, a nebude účastníkem insolvenčního řízení.
Jelikož oddlužení je tzv.sanační způsob řešení úpadku, tak jestliže Vy jako dlužník splníte řádně a včas všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, může vydat insolvenční soud zprávě insolvenčního správce o splnění oddlužení usnesení, ve kterém Vás osvobodí od placení pohledávek, které byly zahrnuty do oddlužení, a to v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny. Toto osvobození, pokud je soud vydá, se vztahuje i na věřitele, kteří se do insolvenčního řízení nepřihlásili přihláškou pohledávky, což mohou, ale nemusí. Pokud se takovýto věřitel nepřihlásí do insolvenčního řízení, po plnění oddlužení bude po Vás chtít uhradit svůj dluh a jeho pohledávka vznikla před zahájením mého insolvenčního řízení, sdělíte mu, že Vám bylo přiznáno osvobození, případně mu zašlete kopii osvobození a napíšete tomuto věřiteli, že jste osvobozen a tedy nebudete nic hradit. Dluhy, které osvobozeny nejsou, však budete muset zaplatit.
Především musíte vše řádně platit z nezabavitelné částky, to znamená nájem, elektrickou energii, plyn, vodu, mobil,nesmíte v žádném případě dělat další dluhy, které by byly po splatnosti delší dobu než 30 dnů. Musíte počítat s tím, že budete žít relativně skromně, ale bez stresů z neuhrazených dluhů. Musíte o všech změnách informovat insolvenčního správce nebo insolvenční soudnapříklad pokud se přestěhujete, tak musíte neprodleně sdělit změnu adresy, pokud změníte zaměstnavatele, tak to musíte oznámit hned, pokud onemocníte, musíte informovat insolvenčního správce, že jste práce neschopen, pokud přijdete o práci ne vlastní vinou, ale z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele nebo ze zdravotních důvodů, musíte to insolvenčnímu správci neprodleně sdělit. Rovněž když se oženíte nebo vdáte, tak o tom musí insolvenční správce vědět, aby věděl, že se Vám změní výše nezabavitelné částky z důvodu změny počtu vyživovaných osob, to platí i v případě narození prvního dítěte nebo dalšího dítěte, v případě rozvodu, změny výživného apod.. Vždy je nejlépe příslušný doklad, který potvrzuje nějakou změnu, ofotit a zaslat insolvenčnímu správci na jeho adresu anebo naskenovat a poslat dokument mailem. Pokud obdržíte dědictví, dar, tak jste povinen toto oznámit rovněž insolvenčnímu správci, protože se jedná o příjmy, které podléhají tzv. mimořádné splátce pro nezajištěné věřitele. Vždy k 15. lednu a 15. červenci, pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, musíte zaslat insolvenčnímu soudu Zprávu dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, v této zprávě uvedete změny, které ve Vašem životě a v zaměstnání nastaly nebo jen zkonstatujete, že se nezměnilo nic, ale musíte tyto zprávy vždy zpracovat a doručit vždy insolvenčmímu soudu. Zároveň jste povinen zasílat insolvenčnímu správci své výplatní pásky případně přehled o svých příjmech za uplynulé období.
Neplnění povinností ve schváleném oddlužení v žádném případě nedoporučujeme. Musíte si uvědomit, že jste dostali velkou šanci po splnění oddlužení žít jako nezadlužený občan, a pokud svým vlastním zaviněním dopustíte, že neplníte povinnosti, může insolvenční soud schválené oddlužení zrušit a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem nebo insolvenční řízení, v případě, že nemáte žádný hodnotný majetek, zastavit. Prakticky to znamená, že jestliže Vám bylo schváleno oddlužení například splátkovým kalendářem a vy jste porušili své povinnosti a byl prohlášen konkurz, veškeré dluhy snížené o již zaplacené splátky mohou věřitelé vymáhat včetně příslušenství, to je úroků z prodlení, škod, apod., ZPĚTNĚ od právní moci zrušeného konkurzu. Pokud bude insolvenční řízení zastaveno, tak od právní moci usnesení o zastavení řízení rovněž přerušená exekuční řízení pokračují, budete mít znovu exekuce na Váš příjem a majetek. Takže jste nic nevyřešili a celý kolotoč vymáhání dále pokračuje.
V tomto případě uhradíte 100% svých závazků a rovněž, i když jste uhradili 100% svých dluhů, požádáte o osvobození dlužníka. Nikdy nemůžete vědět, jestli se nějaký věřitel nezapomněl přihlásit, takže lepší je mít v ruce osvobození dlužníka, i když si myslíte, že žádné dluhy již Vás z minulosti nemohou překvapit. Tím pádem je Vaše oddlužení provedeno za 3 roky.
Ano, může, podle § 417 insolvenčního zákona může dlužníkovi odejmout insolvenční soud osvobození dlužníka, pokud vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, nebo byl dlužník do 3 let od pravomocného osvobození odsouzen za úmyslný trestní čin anebo kdy poškodil věřitele. Takže na tato jednání je třeba dát si pozor.
Máte podobné problémy, jako jsme zde uvedli? Chcete je řešit? Provedeme rozbor Vašich dluhů, co Vás čeká a nemine, vysvětlíme Vám, jaké jsou Vaše povinnosti jako dlužníka, pokud mu bude schváleno oddlužení, vysvětlíme Vám, co můžete čekat od insolvenčního soudu, insolvenčního správce, apod.. Vyplňte kontaktní formulář a stručně popište problém, budeme Vás kontaktovat. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že se Vám spolupráce s námi vyplatí a opět budete klidněji žít.