INSOLVENCE A EXEKUCE

Insolvence a exekuce

Jak můžeme stručně charakterizovat insolvenční řízení?

  1. Insolvenčním řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. ve znění platné právní úpravy.
  2. Pokud probíhá insolvenční řízení, tak je zcela vyloučeno použití různých prostředků k běžnému vymáhání peněžitých pohledávek, které vznikly před jeho zahájením. Nařízené exekuce se přerušujía nové již nesmí být nařízeny pro pohledávky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení.
  3. Rovné podmínky pro věřitele. Věřitelé se rozdělují do několika skupin zejména podle toho, jaké jsou jejich pohledávky. Obecně lze věřitele rozdělit na tři hlavní skupiny, a to jsou věřitele s pohledávkami nezajištěnými a zajištěnými, například zástavním právem k nemovitému majetku. Dále ještě existuje skupina věřitelů s přednostními postavením, kdy se jedná o věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou a věřitele s pohledávkami postavené na roveň majetkové podstatě. Věřitelé všech skupin, pokud se chtějí stát účastníky insolvenčního řízení a jejichž pohledávky vznikly před zahájením insolvenčního řízení, si musí všechny své pohledávky přihlásit na povinném formuláři, který je zveřejněn na webu ministerstva spravedlnosti www.justice.czdetail: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
  4. Obecná povaha insolvenčního řízení- úprava se použije bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou osobu - nepodnikatele, tedy občana nebo právnickou osobu - podnikatele nebo fyzickou osobu - podnikatele, která je označována obecně jako OSVČ.
  5. Insolvenčnířízení je součástí civilního procesu, kdy zde tvoří samostatný procesní druh, který se vyznačuje řadou specifik.
  6. Veškeré informace o probíhajícím insolvenčním řízeníjsou veřejně dostupné na insolvenčním rejstříku www.justice.cz, ale proti stresu z dluhů, které jsou vymáhány různými firmami nebo exekutorskými úřady, by to neměl být pro dlužníka problém.

Jak poznám, že jsem v úpadku?

V podstatě jsou známy tyto formy úpadku.

1. platební neschopnost

Nejsme schopni platit ve stanovené době závazky více věřitelům, jde o skutečnou nemožnost, ne o vyhýbání se placení, ale nemáme hotové finance, abychom všem věřitelům platili všechny své dluhy. Důležitý je i časový faktor, mělo by se jednat o dobu delší než 30 dnů po splatnosti buď všech našich dluhů nebo jen některých, které neplatíme třeba proto, protože nás naši věřitelé prostě neupomínají. Aby se jednalo o úpadek, pak ještě musí být splněna podmínka, a to je ta, že tyto své dluhy dlužník neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Zároveň je nutné splnit podmínku nejméně dvou věřitelů.

2. Předlužení

Je další forma řešení úpadku. Vyskytuje se pouze u podnikatelů jak společností s.r.o., a.s., v.o.s tak OSVČ a rovněž u společností v likvidaci. Předlužení znamená, že dlužník má splatné závazky vůči věřitelům, ale tyto jsou vyšší než dlužníkův majetek. Pojem majetek znamená, že se sečte reálná hodnota pozemků, budov, strojů, zásob, pohledávek a peněz a od těchto Aktiv se odečtou závazky. Jestliže jsou aktiva vyšší než závazky, tak se nejedná o předlužení, ale v případě, že jsou aktiva menší než závazky, tak už se jedná o předlužení, což znamená, že kdyby chtěl dlužník zaplatit všem věřitelům najednou a prodal by kromě peněz všechna další aktiva, tak mu výtěžek z prodeje těchto aktiv a jeho hotovost nestačí na pokrytí závazků. Do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnosz pokračující správy majetku nebo podnikatelské činnosti - tj. k majetku, který fakticky existuje, se přičítají i hodnoty reálně očekávané, ale musí být smluvně nebo jinak právně podloženy. Za předlužení není považován pomíjivý, přechodný stav, to znamená, že teď momentálně je hodnota mého majetku nízká, ale výhledově bude vyšší než závazky.

Pro obě formy je důležitá podmínka, a to je společná existence více věřitelů. To v praxi znamená, že nikdy nemůže jít o úpadek, jestliže dlužník má pouze jednoho věřitele, vždy musí mít minimálně dva!!! I kdyby byla dlužníkova situace velice špatná a měl jednoho věřitele, tento věřitel se musí domáhat svého práva jinak než u insolvenčního soudu.

Insolvenční zákon zná i pojem "hrozící úpadek", kdy dlužník sice ještě nějak splácí své závazky, ale s ohledem ke všem okolnostem lze předpokládat, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část svých závazků, protože si například vzal další úvěr nebo leasing a když k původním splátkám přirostou další splátky, tak už nebude moci splácet všechny závazky v plné výši.

Za způsoby řešení úpadku lze podle insolvenčního zákona považovat:

1. likvidační řešení

Dlužník je obecně z hlediska budoucnosti prakticky vyřazen z ekonomických aktivit. Je nutné velmi přesně rozlišovat, zda se jedná o podnikatele - právnickou osobu (s.r.o., a.s.,), podnikatele - fyzickou osobu (OSVČ ) a nepodnikatele - občana nebo právnickou osobu (třeba nadaci).

Za likvidační řešení považujeme konkurz (nepatrný konkurz) a zvláštní způsoby řešení úpadku, které připadají v úvahu pro řešení úpadku třeba bank a pojišťoven apod..

Bližší informace v oddíle Konkurz.

2. sanační řešení

Sanační řešení je pro dlužníka, příjemnější. V úpadku jsou umožněny další aktivity dlužníka, které mohou vést k překonání krize tím, že se dlužník " pod ochranou insolvenčního soudu" a za aktivní účasti insolvenčního správce, podílí na splácení svých dluhů zejména svou ekonomickou činností a toto špatné období v určitém časovém období přežije. Sanační řešení umožňuje

  1. reorganizace

- pro velké podnikatele i menší podnikatele. Reorganizace umožňuje dlouhodobé splácení při provozu dlužníkova podniku, který je provozován podle schváleného reorganizačního plánu a pod kontrolou insolvenčního soudu a insolvenčního správce.

  1. Oddlužení

- které je určeno jak pro fyzické osoby - nepodnikatele, kteří své dluhy mají zejména z různých spotřebitelských úvěrů, kreditních karet, půjček od nebankovních institucí, případně z půjček od občanů, tak i pro podnikatele OSVČ. Velkou novelou insolvenčního zákona od 1.7.2017 je možné řešení úpadku formou oddlužení i pro fyzické osoby - podnikatele, kteří mají své dluhy z podnikání, a to mnohem jednodušeji, než tomu bylo před novelou.